Kasutustingimused


Täname, et kasutate meie tooteid ja teenuseid (edaspidi Teenus). Teenusepakkuja on OÜ Trinity Capital (edaspidi Teenusepakkuja), asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Teenuse kasutajateks loetakse kõiki lehekülge kids.calkoo.com (edaspidi Lehekülg) külastavaid isikuid (edaspidi Kasutaja). Kui kasutaja asub lehekülge igakordselt kasutama, loetakse, et ta kasutab Teenust ja kohustub aktsepteerima ning täitma kõiki alljärgnevaid tingimusi. Tingimuste mittelugemine ei vabasta kasutajat ülal nimetatud kohustusest. Teenusepakkuja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevatest tingimustest.

Tingimused jõustuvad 01.05.2018 ning jäävad tähtajatult kehtima.

Käesoleval leheküljel sisalduv mistahes teave on autorikaitse objektiks. Nimetatud teabe reprodutseerimine ärilisel eesmärgil ilma teenusepakkuja nõusolekuta on keelatud.

Kuigi Teenusepakkuja on teinud omalt poolt kõik endast oleneva, et Teenuse sisu vastaks kehtivatele õigusaktidele ning leheküljel sisalduv teave oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri teenusepakkuja informatsiooni õigsust ega vastuta teenuse kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Teenusepakkuja pakub Teenust sellisena „nagu on”, ilma mingite garantiideta, nagu näiteks, kuid mitte ainult:

  • Teenuse kasutamine vastab kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
  • Teenus sobib selle kasutuseesmärgiga;
  • Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
  • Teenusega seotud dokumentatsioonis ei esine vigu;
  • Teenuse kasutamisel ei esine kasutaja poolt kasutatava tark- või riistvara ühildumisprobleeme või tõrkeid;
  • Vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud.

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud seoses Teenuse kasutamisega või kasutaja seotusest Teenuse kasutamisega, näiteks kuid mitte ainult, käibe või kasumi vähenemine või saamata jäänud tulu, Teenuse kasutusvõimaluse või andmete kaotus, goodwill'i või mainekahju.

Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahju eest, mis on tuleneb kolmandate isikute tegevusest, sealhulgas, kuid mitte ainult arvutiviiruste ja nuhkvara levitamine, häkkimine, andmete (sh isikuandmete) vargus.

Poolte vastutuspiirangud ei puuduta kahju, mis on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tagajärjel.

Kumbki osapool ei vastuta viivituste ega kahju eest, mille on põhjustanud nende mõjualast väljaspool olevad tegurid, millega ei oleks olnud võimalik lepingu sõlmimise hetkel põhjendatult arvestada või mida ei oleks olnud võimalik vältida („force majeure”). Nimetatud tegurid on näiteks, kuid mitte ainult, kolmandate osapoolte programmides või tehnilistes seadmetes nagu andmevõrkudes esinevad probleemid, vead või rikked, elektrikatkestused.

Kui osapoole allhankija on force majeure olukorras, vabastab see ka osapoole igasugusest vastutusest.

Kasutaja annab Teenusepakkujale loa oma isikuandmete kasutamiseks vastavalt Teenusepakkuja Privaatsuspoliitikale.

Privaatsuspoliitika on käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks ning on saadaval Teenusepakkuja kodulehel. Kasutajal on soovitav enne Teenuse kasutamist tingimuste ja privaatsuspoliitikaga tutvuda.

Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

Teenuse kasutamiseks võib Kasutajal olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Tingimused ei mõjuta kasutaja suhet selliste kolmandate isikutega.

Asjaolu, et Teenusepakkuja ei kasuta enda lepingulisi õigusi, ei tähenda see nendest õigustest loobumist või nende kaotamist, ega ka muudest õigustest loobumist või nende kaotamist.

Teenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Erimeelsused püütakse kõigepealt lahendada läbirääkimiste teel. Kui see pole võimalik, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

Kui mingi käesolevate tingimuste säte muutub või osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust või kohaldatavust; ning tühine või kehtetu säte asendatakse uuega ja/või tõlgendatakse tingimusi selliselt, mis on juriidiliselt võimalikult sarnane asendatud sätte või määratlusega.

Lisateabe saamiseks tingimuste kohta võtke meiega e-posti teel ühendust.